Laatu

Laatujärjestelmät, Pharmia Oy

Pharmian laadunvarmistus

Tärkeänä tavoitteenamme on täyttää asiakkaamme laatuodotukset sekä tuotteiden että palvelun osalta. Saavuttaaksemme nämä tavoitteet toimintajärjestelmämme täyttää sekä kansalliset vaatimukset ja EU-vaatimukset (mm. omavalvonta, HACCP) sekä soveltuvin osin myös kansainväliset vaatimukset (mm. ISO).

Pharmian EHSQ-politiikka

Sitoudumme tuoteturvallisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen sekä niiden jatkuvaan parantamiseen.

Tavoitteemme on saavuttaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita tuottamalla asiakkaiden laatuodotukset täyttäviä ravintolisiä ja lääkinnällisiä tuotteita.

Pyrimme edistämään työturvallisuutta, toiminnan tuottavuutta ja kuluttajien terveyttä. Kiinnitämme huomiota toimintamme ympäristövaikutuksiin.

Noudatamme lainsäädäntöä ja toimintaamme koskevia viranomaisvaatimuksia. Toimimme eettisesti ja vastuullisesti henkilökuntaamme, kumppaneitamme ja yhteiskuntaa kohtaan.

Kehitämme tuotteiden, toiminnan ja palveluiden laatua tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Politiikka toteutetaan aktiivisen viestinnän, ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan sekä riittävien resurssien avulla.

Periaatteet

Toimintajärjestelmämme perustuu seuraaviin keskeisiin periaatteisiin:

  • Tuoteturvallisuus: Prosessimme on kuvattu, niiden riskit arvioitu ja näiden hallintakeinot on päätetty.
  • Asiakastyytyväisyyden jatkuva parantaminen: Haluamme täyttää nyt ja tulevaisuudessa asiakkaidemme laatuodotukset sekä tuotteiden että palvelun osalta.
  • Henkilökuntamme ammattitaito ja motivaatio: Vastuut ja valtuudet on määritelty ja jokainen työntekijä saa riittävän perehdytyksen ja osallistuu jatkuvaan koulutukseen.
  • Yhteistyö sidosryhmiemme kanssa: Kehitämme osaamistamme tiiviillä asiakasyhteistyöllä ja verkostoitumalla toimialan kehitykseen vaikuttavien tahojen kanssa.
  • Vastuullisuus: Toimimme kaikissa tilanteissa vastuullisesti sekä laatupolitiikkamme että arvojemme mukaisesti.

3

Sertifioitu järjestelmä

Ravintolisien tuotekehitys-, valmistus- ja pakkaamistoimintamme on sertifioitu ISO 22000 Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän mukaisesti. Sertifioijana toimii Inspecta Sertifiointi Oy. Olemme sertifioineet myös ISO 13485 laatujärjestelmän lääkinnällisiä tuotteita varten. Sertifioijana toimii VT Expert Services Oy. Standardit keskittyvät tuoteturvallisuuteen ja yrityksen toiminnan järjestelmälliseen kehittämiseen.

Raaka-aineet ja pakkausmateriaali

Käytämme tunnettuja eurooppalaisia raaka-ainetoimittajia ja pakkausmateriaalitoimittajia aina kun mahdollista.

Varmistamme dokumentaation tarkastuksella ja NIR-menetelmällä, että jokainen saapuva erä on oikeaa raaka-ainetta. Pharmia on ensimmäinen yritys, joka on kehittänyt NIR-teknologian (near infrared spectroscopy) soveltamisen ravintolisien laadunvalvontaan.

Tuotekontaktissa olevista pakkausmateriaaleista vaadimme vaatimuksenmukaisuustodistukset.

Lopputuotteet

Jokaisesta Pharmiassa kehitetystä ja valmistetusta tuotteesta toimitetaan asiakkaalle koostumustodistus, esim. liitettäväksi ravintolisäilmoitukseen. Tuotteista tehdään koko tuotantoprosessin aikana farmaseuttis-teknologiset prosessikontrollit. Tuotteet analysoidaan tuotespesifikaatioidensa ja asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti. Käytämme laajaa laboratorioverkostoa. Tarvittaessa suunnittelemme ja toteutamme tuotteiden säilyvyyskokeet.

Ravintolisäilmoitukset

Elintarvikelain ravintolisäasetuksen (78/2010) mukaisesti on jokaisesta markkinoille tulevasta valmisteesta toimitettava ravintolisäilmoitus elintarviketurvallisuusvirastolle. Niin sovittaessa hoidamme tämän asiakkaan puolesta.